Studeren met een beperking

NHL Hogeschool wil graag iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Dus ook studenten met een chronische ziekte of beperking. Het voorkomen of verkorten van studievertraging is hierbij één van de uitgangspunten. Voor degene die vanwege een functiebeperking tegen dingen aanloopt in de studie, bieden we verschillende aanpassingen en voorzieningen.

Functiebeperking

Voor sommige mensen brengt studeren een aantal hindernissen mee. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld door een lichamelijke beperking, een (chronische) ziekte zoals MS of diabetes, een stoornis in taal of rekenen (dyslexie of dyscalculie) of psychische klachten zoals een depressie of fobie. Maar je kunt bij een functiebeperking ook denken aan visuele of auditieve beperkingen, ADHD, een autistische stoornis of een mobiliteitsbeperking. Al deze belemmeringen, groot of klein, vatten we samen in het begrip functiebeperking.

Gelijke kansen voor iedereen

NHL Hogeschool wil graag iedereen zoveel mogelijk dezelfde kans op studiesucces bieden. Uiteraard is het hierbij belangrijk dat we op de hoogte zijn van jouw situatie. De studentendecanen van de NHL zijn het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Als je denkt tijdens je opleiding aanpassingen of voorzieningen nodig te hebben, neem dan contact op met de decaan van je opleiding. Samen bekijk je welke voorzieningen in jouw situatie wenselijk zijn.

Verschillende soorten voorzieningen

Als student met een functiebeperking heb je recht op aanpassingen en/of voorzieningen. Sommige voorzieningen zijn standaard - zoals liften en rustruimtes - andere aanpassingen zijn maatwerk - bijvoorbeeld een aangepast studietempo. We onderscheiden de volgende typen voorzieningen:

 • Onderwijsvoorzieningen
 • Toetsvoorzieningen
 • Materiële voorzieningen
 • Financiële voorzieningen

Onderwijsvoorzieningen

Onderwijsvoorzieningen bieden ondersteuning bij het volgen van het lesrooster en de lesstof. Het bepalen van deze voorzieningen is meestal maatwerk, want het hangt af van de aard van de functiebeperking  en de persoonlijke situatie van de student. Mogelijke onderwijsvoorzieningen zijn:

 • Aanpassingen in het lesrooster
 • Een aangepast studietempo
 • Extra (structurele) begeleiding door studieloopbaanbegeleider of decaan, bijvoorbeeld bij het maken van een studieplanning
 • Het gebruik van opnameapparatuur tijdens les of college
 • Afspraken met betrekking tot absentieregeling of aanwezigheidsverplichting

Naast individuele begeleiding biedt de NHL ook groepsgewijze ondersteuning in de vorm van trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van time-management, faalangst en assertiviteit. Het decanaat begeleidt een groep “studeren met ADHD” en een groep “studeren met een autisme spectrum stoornis”. Verder is het mogelijk om als student gekoppeld te worden aan een studiemaatje. Dit is een (hogerejaars) student die extra individuele ondersteuning kan bieden.

Toetsvoorzieningen

Studenten met een functiebeperking of chronische ziekte die door hun beperking problemen hebben om de reguliere toetsen te maken, kunnen in aanmerking komen voor één of meerdere toetsvoorzieningen. Standaard toetsvoorzieningen zijn:

 • Extra tijd
 • Uitvergrote toetsopgaven
 • Toetsen maken in een ‘prikkelarme’ ruimte
 • Toetsen op een laptop
 • Toetsen met Kurzweil (een spraaksyntheseprogramma)

Als de genoemde standaardvoorzieningen geen oplossing zijn, kan in overleg met de opleiding gekeken worden of er een alternatieve toetsvorm mogelijk is. Voor alle toetsvoorzieningen geldt dat de examencommissie van je opleiding daarmee akkoord moet gaan.

Materiële voorzieningen

NHL Hogeschool heeft een modern en toegankelijk gebouw. Het gebouw beschikt over verschillende liften, rustruimtes, invalidetoiletten en -parkeerplaatsen. Daarnaast kun je bij materiële voorzieningen denken aan persoonlijke voorzieningen, bijvoorbeeld een aangepaste stoel, een bagagekluisje of een beeldschermloep.

Financiële voorzieningen

Het kan zijn dat je als student met een functiebeperking naast praktische problemen ook financieel tegen zaken aan loopt, bijvoorbeeld als je door je beperking studievertraging oploopt. Daarom zijn er financiële voorzieningen waar je als student in sommige gevallen beroep op kunt doen. Een decaan van de NHL kan je adviseren over de mogelijkheden. Om gebruik te kunnen maken van de regelingen is een medische verklaring van een arts, psycholoog of een paramedicus nodig

 • Duo-regelingen
  DUO kent verschillende regelingen voor studenten die studievertraging oplopen door een functiebeperking. Studenten met een prestatiebeurs kunnen een extra jaar beurs aanvragen. Studenten die onder het leenstelsel vallen kunnen ook een jaar verlenging van studiefinanciering krijgen en kunnen bij afstuderen binnen de diplomatermijn een bedrag van € 1200,- van hun studieschuld kwijtgescholden krijgen. Daarnaast biedt DUO een mogelijkheid tot

  - Verlenging van de diplomatermijn
  - Omzetting van de basis- en/of aanvullende beurs in een gift
  - Nieuwe aanspraak op studiefinanciering voor een beter passende opleiding.

  Houd er rekening mee dat voor bovenstaande regelingen een medische verklaring van een arts, psycholoog of paramedicus wordt gevraagd. De decaan moet de schoolverklaring invullen

 • NHL Profileringsfonds (fonds Financiële Ondersteuning Studenten)
  Het Profileringsfonds van de NHL kan financiële ondersteuning bieden aan voltijdstudenten die als gevolg van ziekte of een beperking studievertraging oplopen. Meer informatie over de regeling en een aanvraagformulier is verkrijgbaar bij de decaan.

 • Overige wettelijke regelingen
  De overheid ondersteunt mensen met een functiebeperking door middel van regelingen en voorzieningen. De meeste regelingen bestaan uit een financiële vergoeding of tegemoetkoming in bijzondere kosten. Voor studenten kunnen verschillende regelingen van belang zijn.
  - Wajong                     
  - WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
  - AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
  - PGB (Persoonsgebonden Budget)
  - Individuele studietoeslag: Studenten met een chronische ziekte of een functiebeperking die geen recht hebben op Wajong kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een Individuele studietoeslag vanuit de gemeente. Het moet gaan om een voltijdopleiding die recht geeft op studiefinanciering, het vermogen van de student mag niet hoger zijn dan € 5900,-. Verder moet vastgesteld zijn dat een student wél kan werken, maar niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen. De hoogte van de toeslag verschilt per gemeente. Meer informatie en aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar op de site van de gemeente waar je woont.

Geef het vroeg aan

Het is verstandig om zo vroeg mogelijk aan te geven dat je als student een functiebeperking hebt. Op deze manier kan de NHL je zo snel mogelijk helpen met de ondersteuning. Dat begint al bij het oriëntatieproces.

Oriëntatieproces

Tijdens open dagen of andere voorlichtingsactiviteiten krijg je een goed beeld van wat je kunt verwachten van een opleiding. Als je denkt dat je functiebeperking belemmeringen oplevert, kun je alvast informeren over de voorzieningen binnen de NHL die jou kunnen ondersteunen.

Bij NHL Hogeschool zijn decanen het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Om goed op je vragen en problemen te kunnen inspelen, is het verstandig om zo vroeg mogelijk melding te maken van je functiebeperking. Het liefst al vóór je met je studie begint. Ook als je nog twijfelt over je studiekeuze en wilt onderzoeken wat wél en niet mogelijk is binnen een opleiding, is het aan te bevelen om tijdig een afspraak te maken met de studentendecaan. Uiteraard kun je iemand meenemen naar dit gesprek, bijvoorbeeld een ouder of begeleider.

Als je bij inschrijving via Studielink aangeeft dat je een functiebeperking (in welke vorm dan ook) hebt, sturen wij je informatiemateriaal toe. Als je wilt, kun je vervolgens een afspraak maken met een decaan. Dit kan via het Studentloket van de NHL. Soms is er bij de start van je studie nog niet zoveel aan de hand, maar word je ziek tijdens je studie. Of je klachten verergeren dusdanig dat je voorzieningen nodig hebt. Maak ook in dat geval een afspraak met de decaan van je afdeling voor een intakegesprek.

Intakegesprek

Je voert het intakegesprek met een decaan van de NHL.

Tijdens het intakegesprek breng je gezamenlijk de (mogelijke) gevolgen van de functiebeperking  voor je opleiding in kaart. Uiteraard kun je hier ook al je vragen stellen. Aan de hand van het intakegesprek stelt de decaan een advies op ten behoeve van de examencommissie voor de aanvraag van eventuele hulpmiddelen/voorzieningen.

Vervolggesprek

Na het intakegesprek met de decaan volgt, zo nodig, een gesprek met een studieloopbaanbegeleider van jouw opleiding. Tijdens dit gesprek kijken jullie samen specifiek naar de opleiding en eventuele obstakels die je daarin kunt tegenkomen en manieren om deze obstakels te kunnen opvangen. 

Aanvragen voorzieningen

Als alles rondom de functiebeperking goed in kaart is gebracht, kun je als student - samen met de decaan - voorzieningen gaan aanvragen. De decaan bemiddelt bij de aanvraag van toetsvoorzieningen, onderwijsvoorzieningen en materiële en financiële voorzieningen. Samen met je decaan vul je hiervoor een aanvraagformulier in. Hierbij is een medische verklaring nodig van een huisarts of medisch specialist, een dyslexieverklaring of een verklaring van een behandelend psycholoog of therapeut waaruit de noodzaak van de voorziening blijkt.

Besluitvorming voorzieningen

Op basis van het intakegesprek en medische verklaringen brengt de decaan via het aanvraagformulier een advies uit over de gevraagde voorzieningen. Bij onderwijs- en/of toetsvoorzieningen beslist de examencommissie of het afdelingshoofd van je opleiding of je gebruik kunt maken van de voorgestelde voorzieningen. Als na verloop van tijd wijzigingen in de afspraken nodig zijn, neem dan contact op met je decaan.

Rechten

Er zijn wettelijke kaders die de positie van studenten met een functiebeperking beschermen. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) schrijft voor dat een instelling in de onderwijs- en examenregeling moet vermelden hoe studenten met een functiebeperking in de gelegenheid worden gesteld het onderwijs te volgen, toetsen af te leggen en stage te lopen. Ook verplicht de WHW de hogeschool om voorzieningen te treffen voor financiële ondersteuning van studenten die vertraging oplopen door hun functiebeperking.

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte regelt onder andere dat geen onderscheid gemaakt mag worden tussen mensen met en zonder handicap. De wet geeft je op grond van je functiebeperking, binnen redelijke grenzen, recht op doeltreffende aanpassingen die noodzakelijk zijn om het onderwijs te doorlopen.

Plichten

Om studenten met een functiebeperking zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, heb je als student ook een aantal verantwoordelijkheden.

 • Het belangrijkste is het tijdig melden van de functiebeperking. Je kunt dit bij aanmelding op Studielink aangeven. Als je in de loop van je studie ziek wordt, of als je klachten verergeren, waardoor je voorzieningen nodig denkt te hebben, neem dan contact op met je decaan.
 • Laat je goed informeren over de opleiding en zaken waar je tegenaan zou kunnen lopen.
 • Als je bepaalde voorzieningen nodig hebt, vraag deze dan zo vroeg mogelijk aan.
 • Zorg voor een medische verklaring of een diagnose. Deze heb je nodig bij het aanvragen van bepaalde voorzieningen en/of aanpassingen.

Neem contact op met het decanaat

Het decanaat van NHL Hogeschool is het eerste aanspreekpunt voor studenten met een functiebeperking. Je kunt ze bereiken via het Studentloket van NHL Hogeschool.

058 251 2000
studentloket@nhl.nl

Op de NHLonlinedecaan.nl krijg je antwoord op tal van praktische vragen.

Als je ingeschreven staat als student vind je op de intranetpagina www.mijnnhl.nl/functiebeperking nog veel meer informatie over dit onderwerp.

NHLonlinedecaan.nl