Lectoraten

Lectoraten van de NHL brengen onderwijs en het beroepenveld samen door middel van praktijkgericht onderzoek. Een mooie manier van kenniscirculatie: praktijk ‘meets’ theorie en andersom! Bij het Maritiem Instituut horen twee lectoraten: Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement en het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken.

Praktijkgericht onderzoek

Lectoraten houden zich bezig met het uitwisselen van kennis tussen het onderwijs en het beroepenveld. De lectoraten werken samen binnen onderzoeksgroepen. Hierin gaan getalenteerde onderzoekers, studenten en docenten actuele vraagstukken te lijf. Ze werken hierbij samen met mensen uit het bedrijfsleven en (semi)publieke organisaties. Op die manier vinden wij nieuwe oplossingen voor uitdagende vraagstukken en ontwikkelen onze studenten zich tot innovatieve professionals.

Lectoraat Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement

Als er één sector nauw is verweven met de Nederlandse geschiedenis, dan is dat de maritieme sector. De strijd tegen het water heeft veel kennis en ervaring opgeleverd, maar de strijd is nog niet gestreden. Het lectoraat Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement richt zich op calamiteitenbestrijding op het water. Daarnaast heeft het lectoraat een maatschappelijke missie: bijdragen aan de veiligheid van maritieme sectoren en kustregio’s.

Het lectoraat Maritiem, Marien, Milieu & Veiligheidsmanagement is bedoeld als (inter)nationaal herkenbare ingang voor overheid en maritieme bedrijfssectoren die professionele ondersteuning zoeken bij het oplossen van vraagstukken aangaande calamiteiten op het water.

Meer over het lectoraat Maritiem, Marien Milieu & Veiligheidsmanagement

Lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken

De toenemende schaalvergrotingen, het dalende aanbod van goed gekwalificeerd personeel en een dalend marktaandeel plaatst de maritieme sector voor nieuwe uitdagingen. Het antwoord op deze problemen en uitdagingen moet vooral worden gevonden in innovaties. Deze innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn.

Het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken van NHL Hogeschool speelt een onderzoekende en adviserende rol op het gebied van technologische innovaties in de scheepvaartindustrie.

Meer over het lectoraat Maritieme Innovatieve Technieken

Maritime Law

Een schip dat zonder bemanning vaart? Het is technisch mogelijk. Alle systemen worden dan met ict vanaf de wal aangestuurd. Maar wie is er verantwoordelijk als er wat mis gaat aan boord van een schip zonder kapitein? Nieuwe techniek vraagt om nieuwe regels. Andersom geldt hetzelfde. Nieuwe regels voor veiligheid en milieu vragen om technische innovaties. Dit snijvlak van techniek en recht is het onderzoeksterrein van het lectoraat Maritime Law.

Meer over het lectoraat Maritime Law